Insatsen.se

GASBIL ? | FORDON | TANKNING | TANKSTÄLLEN | FRI PARKERING | FAQ | LÄNKAR | KONTAKT | NYHETSBLOGG

Indelningar:


GASFAKTA

Terminologi


Bränslevolymen mäts i Sverige i normalkubikmeter (Nm3).


Hur stor kan gastanken vara?


Gastankarna i en personbil rymmer 15-20 Nm3 komprimerad gas.


Hur certifieras gasbilar?


Gasfordons bränsleförbrukning certifieras med en referensgas som energimässigt liknar biogas (1 Nm3 referensgas = c:a 0,7 kg biogas). 1 Nm3 referensgas = 100% metan.


Kubikmeter eller Kg?


Tillverkarna anger ofta gasförbrukningen i kg (i Tyskland gäller detta även försäljningen av gas). I Sverige säljs gas i kubikmeter och därför krävs ibland en omräkning av förbrukningsvärdena för fordon från kg till kubikmeter.


1 Nm3 naturgas väger c:a 0,8 kg.


Energiskillnad naturgas kontra biogas?


Naturgas innehåller metan, precis som biogas, men även små mängder av andra brännbara gaser med högre energiinnehåll, och är därför energirikare per volymsenhet än biogas. Åtgången är c:a 10% mindre av naturgas än med biogas.


En biogasdriven bil gör alltså inte av med mer energi per km, utan behöver en större volymmängd gas för att få samma energimängd.


Energiskillnad gas kontra bensin?


1 Nm3 biogas innehåller lika mycket energi som c:a 1,15 liter bensin.

1 Nm3 naturgas motsvarar c:a 1,25 liter bensin.


Energiinnehåll i kWh biogas resp. bensin:


1 Nm3 biogas = 9,8 kWh

1 liter bensin = 8,8 kWh


Verkningsgrad?


Verkningsgraden i fordonen skiljer sig mellan olika modeller. De flesta nytillverkade gas-bensinfordon har i stort sett samma verkningsgrad vid metandrift som vid bensindrift, teoretiskt dock något högre vid metandrift.


Men de flesta äldre modeller (ofta efterkonverterade), samt vissa nytillverkade transportfordon har 5-10% lägre verkningsgrad vid metandrift. Skillnaden beror på hur tillverkaren har optimerat motorn för olika bränslen. Detta innebär att jämförelse mellan gas- och bensinåtgång inte bara bestäms av energiinnehållet i bränslet utan även av vilken bilmodell man jämför med.


Prismässig jämförelse biogas-bensin:


För att få den bensin-ekvivalenta (=motsvarande) kostnaden i liter till aktuellt gaspris i Nm3, multiplicerar man biogaspriset med 0,9. Ex: 1 Nm3 biogas som kostar 8,00 kr ger 8,00 * 0,9 = 7,20 kr/liter. Detta innebär att biogas är cirka 20% billigare än bensin per mil.


Prismässig jämförelse naturgas-bensin:


Motsvarande bensin-ekvivalenta naturgaspris fås genom multiplication med 0,8. Ex: 1 Nm3 naturgas som kostar 8,00 kr ger 8,00 * 0,8 = 6,40 kr/liter.


Aktuellt gaspris:


Fordonsgas:      länk

Svensk Biogas:  länk

E-ON:               länk


Aktuella jämförpriser:


Fordonsgas:      länk


Fordonsskatt för gasbilar:


Skatten för gasfordon är upp till 50% lägre än för bensinbilar.


Reducerat förmånsvärde:


För tjänstebil som drivs på fordonsgas får förmånsvärdet reduceras med 40%, dock högst 16 000 kr/år, jämfört med motsvarande bensin- eller dieselvariant efter att nybilspriset har jämkats ner. För mer info, se Skatteverket.se.


Trängselavgifter:


I många kommuner slipper gasbilsägare betala eventuella trängselavgifter.


Säkerhet:


Gasbilar har en lika hög krocksäkerhet som andra fordon. De är krocktestade och godkända enligt hårda regler och normer. Tankarnas placering gör att de är skyddade och extremt tåliga. Gas är 45% lättare än luft så om ett utsläpp skulle ske, stiger gasen snabbt uppåt och späds snabbt ut till en ofarlig halt.


Antändningstemperatur:


Biogas:   540°C
Bensin:   228°C
Diesel:    260°C


Biogasens dubbla klimatnytta?


Man brukar säga att biogasen ger dubbel klimatnytta. Varför?


Som kraftfull växthusgas påverkar metangas atmosfären mer än koldioxid vid läckande utsläpp från avloppsverk och soptippar, vilket bidrar till klimatförändringarna. Genom att förbränna biogas istället för olja uppstår den dubbla klimatnyttan.