Insatsen.se

GASBIL ? | FORDON | TANKNING | TANKSTÄLLEN | FRI PARKERING | FAQ | LÄNKAR | KONTAKT | NYHETSBLOGG

Indelningar:


Fördelning 2006 (pdf):


Biogasanvändning


Biogasanläggningar


BiogasproduktionFördelning 2007 (pdf):


Energigasleverans
BIOGAS

Den förnyelsebara energikällan biogas innehåller 97 procent metan samt små mängder icke brännbara gaser (koldioxid och luft).


Biogasen produceras i rötningsanläggningars syrefria miljö vid mikroorganismernas nedbrytning av deponerat hushållsavfall (organiskt komposterbart material), eller genom avloppsslammets rötningsprocess i kommunala vattenreningsverk. En soppåse som innehåller 1 kg sorterat matavfall kan ge biogas som kan driva en personbil upp till 2 km.


Biogas kan också utvinnas genom rötning av odlade grödor eller uppstå spontant i naturen. På grund av dessa biologiska produktionssätt är biogasen mycket bättre ur klimatsynpunkt än naturgas, eftersom biogasen inte ger något nettotillskott av koldioxid till atmosfären under förbränningen i bilmotorn. Som kanske bekant är ju de ökade koldioxidutsläppen till atmosfären och därav kommande klimatförändringar, kanske det allvarligaste miljöhotet just nu. Därför är biogasen, som ingår i det naturliga kretsloppet, det mest miljöanpassade drivmedlet idag.
Biogas kan nyttjas som fordonsbränsle eller till el- och värmeproduktion samt för industriella ändamål. Den kan blandas med naturgas och användas i samma distributionssystem. Biogas används ofta småskaligt i lokala anläggningar men efterhand som användningen ökar blir de miljömässiga och ekonomiska fördelarna allt större.


Biogasen är nästan helt växthusneutral (en liten del metan kan dock läcka vid utvinningen av biogas). Sett till den totala konsumtionen av fordonsbränsle, kan biogasen (med dagens förutsättningar) bara komma att täcka en mindre del av konsumtionen. Men potentialen är större än så, och som alla vet är varje procent värdefull på framtidens energiproduktionstallrik.


Under 2007 var andelen biogas i fordonsgasen 53 %. Den sålda biogasvolymen utgjordes därmed av mer än 28 miljoner Nm³, vilket är en ökning med 20 % i hela landet jämfört med 2006. I Stockholm ökade försäljningen med över 40%.